НУОУ
Надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія, утворена відповідно до вимог наказу МОН України № 693 від 10.05.2017 - строком до 31.12.2019.