Архів новин

« Серпень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

НУОУ

Історична довідка кафедри зв’язку та АСУ

Кафедра зв’язку та автоматизованих систем управління є структурним підрозділом інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Історія кафедри бере свій початок з квітня 1994 року.

До складу кафедри зв’язку входять:

 • начальник кафедри;
 • науково-педагогічні працівники;
 • науково-дослідна лабораторія (проблем розвитку системи зв’язку та автоматизованих систем управління);
 • навчальна лабораторія.

Основними завданнями кафедри є:

проведення навчально-виховної і методичної діяльності зі спеціальності “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил)”, двох спеціалізацій “Організація зв’язку та автоматизованих систем управління” і “Захист інформації з обмеженим доступом у військах (силах)” та здійснення підготовки слухачів вищих академічних курсів, курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації;

здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за такими науковими проблемами: дослідження проблем будівництва та розвитку Збройних Сил України, дослідження проблем підготовки, застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України.

Кафедра відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 • розробляє програми, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми за дисциплінами кафедри і узгоджує їх з іншими кафедрами;
 • проводить всі види занять, передбачені навчальними планами на високому науковому та методичному рівнях;
 • безпосередньо вдосконалює якість викладання, підвищення рівня лекцій і активізації практичних, семінарських і самостійних занять;
 • розробляє матеріали для проведення тестування слухачів за дисциплінами кафедри;
 • бере участь у проведенні виховної роботи зі слухачами;
 • готує до видання підручники, навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, методичні матеріали за дисциплінами кафедри;
 • проводить наукову, науково-технічну діяльність відповідно до затверджених планів, бере участь у впровадженні їх результатів у війська, навчальний процес кафедри, керує науковою роботою слухачів;
 • розглядає і обговорює на засіданнях кафедри питання щодо удосконалення структури програм, робочих програм навчальних дисциплін, методики проведення і підвищення ефективності навчальних занять, удосконалення навчально-матеріальної бази, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, проведення наукової та науково-технічної діяльності, підсумків контролю занять, планів роботи кафедри, розроблюваних лекцій, навчальних задач та інших навчально-методичних матеріалів, звітів по наукових (науково-дослідних) роботах;
 • вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів і надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • готує науково-педагогічні кадри;
 • розглядає дисертації представлених до захисту членами кафедри чи іншими здобувачами або ад'юнктами (докторантами);
 • керівництво магістерськими роботами, курсовими роботами, а також самостійною роботою слухачів;
 • вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • безпосередньо розробляє (бере участь у розробленні) та здійснює експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністра оборони України;
 • аналізує у межах своєї компетенції стан діяльності університету та розробляє пропозиції щодо його поліпшення;
 • здійснює підготовку інформаційних, довідкових та аналітичних матеріалів;
 • надає консультативну і практичну допомогу керівникам структурних підрозділів університету при вирішенні питань, що належать до його компетенції;
 • опрацьовує звернення та запити на інформацію громадян України, депутатів усіх рівнів, а також осіб, які законно перебувають на території України;
 • здійснює інші функції згідно з призначенням.

Кафедру зв'язку та автоматизованих систем управління військами Національної академії оборони України було створено у квітні 1994 року. Начальником кафедри був призначений генерал-майор Бочкарьов В.А. (колишній начальник військ зв'язку Київського військового округу).

Раніше, 3 серпня 1993 року професорсько-викладацький склад фахівців зв'язку та АСУВ входив до складу кафедри управління війська­ми (силами) в операціях.

У квітні 1996 року кафедру як окремий самостійний підрозділ ака­демії було ліквідовано і знову включено до складу кафедри управління військами як предметно-методичну групу зв'язку та АСУ. Завданням групи була підготовка фахівців сухопутних військ (мотострілецьких, танкових, інженерних військ, ракетних військ і артилерії, РХБЗ) з пи­тань організації зв'язку та АСУ.

Генерал-майор Шуклін Віктор Миколайович
Генерал-майор Шуклін Віктор Миколайович

Начальник кафедри
(1997-1999 роки)
Генерал-майор Шуклін Віктор Миколайович

У лютому 1997 року на базі предметно-методичної групи було по­вторно створено кафедру зв'язку та автоматизованих систем управлі­ння, яка існує до цього часу. Очолює кафедру з 1997 року полковник Шуклін В.М. (з 1999 року генерал-майор), колишній начальник військ зв'язку 13-ї армії Прикарпатського військового округу.

З вересня 1998 року кафедра розпочала підготовку фахівців зв'яз­ку оперативно-тактичного рівня зі спеціалізації "Організація зв'язку та автоматизація управління у військах (силах)" зі спеціальності - 8.000082 "Організація бойового та оперативного забезпечення військ (сил)".

 
Генерал-майор Глуцький Володимир Іванович
Генерал-майор Глуцький Володимир Іванович

Начальник кафедри
(2002-2008 роки)
Генерал-майор Глуцький Володимир Іванович

З грудня 2002 року кафедру очолює кандидат технічних наук гене­рал-майор Глуцький Володимир Іванович (колишній начальник управ­ління зв'язку штабу військ Північного оперативного командування).

Кафедра стає провідним підрозділом академії з питань організації, розвитку та вдосконалення системи зв'язку та автоматизованих сис­тем управління Збройних Сил України.

У червні 2003 року кафедра здійснила четвертий випуск фахівців військ зв'язку оперативно-тактичного рівня на другому факультеті та другий випуск фахівців на шостому факультеті.

Велику увагу кафедра приділяє питанням тісного співробітництва з керівництвом Головного управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗС України та військовими (цивільними) науковими центрами й інсти­тутами зв'язку та інформатизації ЗС України.

З квітня 2009 року до цього часу кафедру очолює кандидат техніч­них наук, полковник Зінченко Андрій Олександрович (колишній началь­ник факультету засобів зв'язку ВІТІ НТУУ "КПІ").

 
полковник Зінченко Андрій Олександрович
полковник Зінченко Андрій Олександрович

Начальник кафедри
з 2009 року
полковник Зінченко Андрій Олександрович

З березня 2010 року Національну академію оборони України було перетворено в Національний університет оборони України і кафедра зв'язку та АСУ увійшла як складова частина до інституту інформацій­них технологій НУОУ.

Традиційно допомогу в розвитку кафедри та її матеріально-техніч­ного забезпечення надавали і надають начальники зв'язку Збройних Сил України.

Перспективи розвитку суспільства і його армії пов'язані з розвит­ком сучасних інформаційних технологій і, насамперед, в управлінні. А це, у свою чергу, потребує подальшого вдосконалення систем зв'язку та автоматизованих систем управління військами. Все це вимагає від колективу кафедри творчої праці в рішенні головного завдання - підго­товки висококваліфікованих офіцерів зв'язку.