Архів новин

« Березень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

НУОУ

Труди університету - фаховий в галузях військових, технічних, історичних наук

Рекомендації щодо змісту та оформлення статей
в збірнику наукових праць “Труди університету”

Періодичне наукове видання збірник наукових праць “Труди університету” (в період заснування мало назву “Труди академії”) засноване згідно з рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України та наказом начальника Академії Збройних Сил України від 13 травня 1997 року № 55 з метою публікації результатів наукових робіт з військової та військово-технічної тематики, виконаних в навчальних та науково-дослідних установах України.
Збірник внесено до нового Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузях військових, технічних та історичних наук.
У збірнику друкуються наукові матеріали, які висвітлюють результати наукових досліджень з наступних питань: будівництво Збройних Сил, воєнна безпека держави, воєнне мистецтво, розвідка та іноземні армії, військова кібернетика, системи управління та зв'язок, інформаційні технології, радіоелектронна боротьба, озброєння та військова техніка, військова історія та інші.

Вимоги до змісту статті
До друку приймаються лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Рекомендований максимальний обсяг статті – до 10 сторінок.

Вимоги до оформлення та порядку подання статей

До редакції збірника подаються:

 • друковані матеріали статті (Arial, 14);
 • електронна версія статті (Arial, 10);
 • рецензія;
 • витяг з протоколу засідання кафедри (науково–дослідної установи або її підрозділу), що рекомендує статтю до публікації;
 • довідка про авторів та рецензента;
 • супровідний лист, підписаний керівником установи, звідки направляється стаття.
Друковані матеріали статті повинні відповідати таким вимогам: шрифт Arial, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля тексту: зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5. Електронна версія статті повинна бути виконана в Arial 10, інтервал – 1,5 з дотриманням вищевказаних вимог.

Основними елементами оформлення матеріалів статті мають бути:

 • індекс УДК;
 • відомості про авторів статті;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • відомості про продовження або кінець матеріалу, що публікується.

Відомості про авторів, що розміщуються перед заголовком, а саме: військове звання, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, в якій працює автор, місто в якому знаходиться організація, вказуються без скорочень.

Анотацію та ключові слова приводять української та англійською мовами. Обсяг кожної з них не менше 1800 знаків з побілами включаючи ключові слова.
Анотація повинна бути структурована таким чином: вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, висновки. Іншими словами, анотація повинна відображати послідовну логіку опису результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі результати.Скорочення слів в анотації не застосовувати.
Англійською мовою також повинні бути наведені назва статті та дані про авторів.
Назва статті, відомості про авторів та анотація, що приводяться англійською мовою розміщуються після списку використаних джерел (в кінці статті)


Рисунки до статті мають бути чорно-білими, чіткими, згрупованими, назва рисунку відцентрована відносно рисунку та згрупована з ним.
Стандартні таблиці виконуються в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Справа над назвою таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Таблиці не мають дублювати графічний матеріал.
Формули мають бути виконані у редакторі формул Microsoft Eguation. Основні параметри формул: стиль – математичний, текст – Times New Roman курсив, функція – Times New Roman курсив, змінна – Times New Roman курсив. Звичайний індекс – 12, великий – 7, малий – 5, великий символ – 18, малий символ – 12.
Літерні позначення в тексті, які є в математичних формулах, мають бути ідентичними формульним за стилем і розмірами, виконаними з використанням редактора формул Microsoft Eguation та розшифрованими в порядку їх використання в формулах.
Нумерація формул проводиться в порядку їх слідування.
Список використаних джерел складається відповідно до порядку посилань на літературні джерела у тексті (або в алфавітному порядку). Оформлення бібліографічних описів джерел здійснюється згідно з ДСТУ 7.1:2006.


У кінці статті вказується:
 • назва підрозділу (кафедри, відділу) та організації, що рекомендує статтю до публікації;
 • прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи рецензента;
 • контактний телефон автора, електронна адреса.

Автор (автори) обов’язково підписує статтю. Крім того, особистий підпис автора (авторів) ставиться на кожному аркуші статті.
Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакції збірника. У разі невідповідності встановленим вимогам, у випадку неохайного оформлення статті та наявності в ній граматичних помилок, стаття не публікується в збірнику.
Рукописи статей та їх супровідні документи, відхилені редакцією, авторам не повертаються.
Відповідальність за якість та зміст статті, рівень обмеження доступу до інформації, викладеної у статті, несуть автор (автори) та кафедра (науковий підрозділ), що рекомендували статтю до друку.

Адреса редакції: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, 28,
телефон: 271-06-92, 093 256 49 34